Ros Lehtinen Celebrates The Epilepsy Foundation of Florida on Their 45th Anniversary